Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

Stadgar för

 

Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

Antagna vid stämman i Skövde den 26 april 2007

 

(Klicka här för stadgarna i pdf-format) 

 

§ 1

Förbundets syfte är:

att sammansluta ladugårdsförmän, djurskötare, avbytare, lantbrukare, husdjurstekniker och övriga som har ett genuint intresse för kor och det som händer inom mjölkproduktionen,

att verka för höjandet av medlemmarnas kunnande och intresse, genom fortbildning, för framtida utveckling,

att genom sammankomster och föredrag, diskussioner och studiebesök, träffas under kamratliga former och verka för en positiv anda inom förbundet,

att utgiva en medlemstidning

att i övrigt vara fackligt och politisk neutral.

 

§ 2

Förbundet skall indelas i lokalavdelningar omfattande län eller landskap på lämpligaste sätt. Varje medlem tillhör den lokalavdelning inom vars geografiska område han eller hon är bosatt. Dock tillkommer varje medlem den rätten att tillhöra annan lokalavdelning om så önskas. Lokalavdelningarna har var och en sin egen styrelse och antar förbundets stadgar för lokalavdelningarna vilka godkänts av förbundets stämma. Lokalavdelningarnas respektive styrelser arbetar för övrigt självständigt inom sina områden. Alla angelägenheter som berör förbundet i dess helhet handlägges av förbundsstyrelsen och förbundsstämman.

 

§ 3

LR:s officiella symbol är den som från tid till annan fastställs av stämman. Det fastställda märket ska användas på brevpapper, hemsida, förtjänstmärken, medlemsnålar och i andra officiella sammanhang. Symbolen kan endast ändras genom stämmobeslut. Märket i form av en medlemsnål kan av medlemmarna rekvireras från förbundskassören till en kostnad som beslutas av förbundsstämman.

 

§ 4

Familjemedlemskap kan erhållas av medlem vars make eller maka (eller motsvarande) är fullbetalande medlem och är tillhörande samma hushåll som denne/denna. Barn eller andra släktingar till fullbetalande medlem kan inte erhålla familjemedlemskap i sin egenskap av sådan anförvant. Medlem som erhåller familjemedlemskap betalar halv årsavgift och är en i alla avseenden fullvärdig medlem med den enda begränsningen att han eller hon inte erhåller någon egen medlemstidning. Medlem som önskar erhålla familjemedlemskap skall till förbundskassören anmäla önskemål härom.

§ 5

Förbundet delar ut utmärkelser enligt följande:

a)    Diplom för god djurskötsel: Förbundet delar årligen ut diplom för god djurskötsel. Antingen delar förbundet ut diplomet i egen regi eller så delar förbundet ut diplomet tillsammans med extern part. I bägge fallen utser förbundsstyrelsen representanter till en särskild diplomkommitté som fastställer detaljregler och antal diplom som årligen ska delas ut.

b)    LR:s förtjänstmärke: Märket utdelas till medlemmar som genom långt medlemskap och genom särskilt goda insatser för förbundet och inom yrket gjort sig förtjänt därav.

c)    Hedersmedlemskap: Utmärkelsen är den allra högsta utmärkelse en LR-medlem kan erhålla och den utdelas till medlem som genom mångårigt medlemskap och extraordinära insatser för förbundet gjort sig förtjänt härav.

 

§ 6

Medlemsavgiften i förbundet bestämmes av förbundsstämman. Förbundsstyrelsen äger dock rätt att i ett svårt ekonomiskt läge höja medlemsavgiften mellan två stämmor. Ny medlem erlägger full avgift vid inträde i början av året. Därefter reduceras avgiften med ¼ för vart kvartal som förflutit sedan årsskiftet. För ny medlem som tillkommer under årets sista månader uttages ingen avgift för innevarande år men väl full avgift för nästkommande år. I anslutning till kampanjer och särskilda medlemsvärvningsaktiviteter äger dock förbundsstyrelsen rätt att besluta om uttag av medlemsavgift för nya medlemmar enligt andra kriterier än de ovan sagda.

 

§ 7

Förbundets angelägenheter handlägges av dess styrelse och förbundsstämman.

 

§ 8

Styrelsen väljes av förbundets stämma och utgöres av högst 7 ledamöter jämte 7 suppleanter. Ordförande väljes av stämman, övriga ledamöter jämte AU konstituerar styrelsen inom sig själv.

 

§ 9

Styrelsen, som har sitt säte där förbundets expedition är förlagd, sammanträder så ofta ordföranden finner det lämpligt eller då minst 3 ledamöter så begär. Styrelsebeslut fattas genom enkel röstövervikt och blir gällande då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

 

§ 10

Styrelsen åligger:

att representera förbundet utåt,

att upprätthålla kontakt med lokalavdelningarna och medverka till att deras  verksamhet överensstämmer  med förbundets syften,

att handlägga och sköta förbundets angelägenheter,

att förbereda ärenden som ska föreläggas förbundets stämma,

att på bästa sätt verka för en kamratlig och positiv anda inom förbundet,

att handha förbundets arkiv som, om inget annat beslutats, skall förvaras på förbundets expedition.

 

Över förbundets verksamhet avger styrelsen årligen berättelse som delges avdelningarnas styrelser. Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som justeras av ordföranden och en ledamot eller av styrelsen vid nästa sammanträde.

 

§ 11

Styrelsens ledamöter erhåller rese- och traktamentsersättning enligt de normer förbundet beslutar.

 

§ 12

Ordföranden åligger:

att motta och för styrelsen föredra alla till förbundet gjorda framställningar och förslag, att i övrigt efter bästa förmåga fullgöra de skyldigheter och åligganden som kan åvila ordföranden.

 

§ 13

Sekreteraren åligger:

att vid styrelsens och förbundsstämmans sammanträden föra protokoll,

att i förbundets stadgar, på ett överskådligt sätt, anteckna de handlingar och tillägg som i behörig ordning tillkommit,

att handha protokoll och stadgar.

 

§ 14

Kassören åligger:             

att på bästa sätt handha och förvalta förbundets kassa,

att föra förteckning över samtliga medlemmar i förbundet,

att uppbära medlemsavgiften från lokalavdelningarna i den mån sådan erlagts direkt till dessa,

att verkställa utbetalningar och för dessa anlita plusgiro, som tecknas av kassören ensam eller tillsammans med annan styrelseledamot,

att på ett överskådligt sätt föra räkenskaper för kalenderår samt avsluta dem så att de kan lämnas till revision före 15/2.

 

Kassören är skyldig att uppvisa och i detalj redogöra för förbundets räkenskaper närhelst revisorerna så påfordrar.

 

§ 15

Valberedningen skall bestå av minst tre personer. Valberedningen väljs på förbundsstämman inför nästkommande stämma. En av de valda ska utses till sammankallande.

 

§ 16

Förbundsstämman utgör förbundets högsta beslutande organ. Stämman hålles vart tredje år; oftare om förbundsstyrelsen så beslutar eller när minst en tredjedel av medlemmarna så påfordrar. Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats. Kallelse till stämman sker senast en månad före mötets hållande. Vid ordinarie stämma skall bl a följande ärenden tas upp till behandling:

1.    Upprättande av röstlängd för stämman

2.    Val av ordförande och sekreterare för stämman.

3.    Val av justeringsmän.

4.    Styrelsens berättelse.

5.    Revisorernas berättelse, beslut om ansvarsfrihet.

6.    Beslut om arvoden.

7.    Val av ledamöter i styrelsen.

8.    Val av två revisorer samt suppleanter för dessa.

9.    Val av valberedning.

10.  Prövning av ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman.

11.  Motioner från avdelningar och enskilda medlemmar.

 

§ 17

Val av styrelse sker genom öppen röstning, om ej sluten omröstning påyrkas.

 

§ 18

Rösträtt har samtliga på stämman närvarande medlemmar vilka vid röstlängdens upprättande befunnits ha erlagt sin medlemsavgift minst 30 dagar innan stämmans hållande. Närvarande hedersmedlemmar, vilka har avgiftsfritt medlemskap, har dock alltid rösträtt.

Valbara till funktionärsuppdrag är likaledes medlemmar som betalt sin medlemsavgift minst 30 dagar innan stämmans hållande.

 

§ 19

Som förbundets beslut gäller, med i § 20 och i § 21 nämnda undantag, den mening för vilken de flesta röster avgivits. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning, i övriga frågor har förbundsordföranden utslagsröst.

 

§ 20

Förslag om ändring av dessa stadgar skall, via motion eller efter förslag från förbundsstyrelsen, behandlas av förbundsstämman. För att de skall antagas erfordras ¾-dels majoritet av de på förbundsstämman avgivna rösterna.

 

§ 21

För förbundets upplösning erfordras beslut om ¾-dels majoritet vid två på varandra följande stämmor vilka hålles med minst sex månaders mellanrum. Beslut om upplösning kan dock aldrig tas med mindre än att frågan blivit väckt via motion och att det av kallelsen till stämman tydligt framgår att frågan om förbundets upplösning kommer att behandlas.

 

   

 

Lokalavdelningarnas stadgar

 

§ 1

Lokalavdelningen utgör en underavdelning av LR och ansluter sig i alla avseenden till dess stadgar.

 

§ 2

Lokalavdelningens verksamhet omfattar vad som i § 2 av förbundsstadgan anges.

 

§ 3

Lokalavdelningens ledning handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt det antal ledamöter som lokalavdelningen själv beslutar. Styrelsens ledamöter väljes för en tid av tre år. De avgår i tur, dock så att ordförande, sekreterare och kassör avgår olika år. Övriga ledamöter väljes på ett år.

 

§ 4

Styrelsen åligger:

att handha och sköta lokalavdelningens angelägenheter och medel,

att för  lokalavdelningen ordna möten med föredrag samt diskussioner och studieresor, att inom lokalavdelningen verka för främjandet av förbundets syfte.

Över verksamheten avger styrelsen års- och räkenskapsberättelser av vilka kopior översändes till förbundsstyrelsen före mars månads utgång året efter det år berättelserna avser.

 

§ 5

Ordföranden åligger:

att motta och föredra gjorda framställningar och förslag,

att i övrigt efter bästa förmåga fullgöra de skyldigheter och åligganden som åvilar ordföranden.

 

§ 6

Sekreteraren åligger:

att vid lokalavdelningen hållna sammanträden föra protokoll,

att handha och bevara lokalavdelningens protokoll, stadgar och övriga handlingar.

 

§ 7

Kassören åligger:

att på bästa sätt handha och förvalta lokalavdelningens kassa,

att ensam ansvara för densamma,

att för nytillkommen medlem inkassera medlemsavgiften, i den mån avgiften ej redan inbetalts direkt till förbundet, och i så fall utan dröjsmål meddela förbundets kassör härom. Nytillkommen medlems avgift reduceras med 1/12 för var månad som förflutit sedan årsskiftet. Årsavgifter inbetalda efter halvårsskiftet behålles i sin helhet av avdelningen. Ingen avgift utgår dock för medlemmar som tillkommer under årets sista månader utan dessa erlägger istället till förbundet full årsavgift för nästkommande år,

att före den 15/2 överlämna räkenskaperna till revisorerna för granskning.

 

§ 8

Årsmöte hålles före mars månads utgång på tid och plats som av styrelsen beslutas. Under året

hålles dessutom de möten som av styrelsen befinnes lämpliga. På lokalavdelningens möten har varje medlem rösträtt. Kallelse till årsmöte sker på sätt som styrelsen bestämmer och finner lämpligt.

 

§ 9

Vid årsmötet skall följande ärenden komma till behandling:

1.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.      Val av protokolljusterare.

3.      Styrelsens års- och räkenskapsberättelse.

4.      Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för kassör och styrelse.

5.      Beslut om arvode till styrelsen.

6.      Val av ledamöter till styrelsen.

7.      Val av två revisorer och suppleanter för dessa.

8.      Prövning av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.

 

§ 10

För lokalavdelnings upplösning erfordras beslut med ¾-dels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Ett sålunda fattat beslut om upplösning skall godkännas av förbundsstyrelsen innan verkställighet sker. Eventuell kvarstående behållning överlämnas till förbundet. Om det på grund av bristande lokalt engagemang inte går att ordna beslutsmässiga möten kan förbundsstyrelse i samråd med lokala representanter istället för årsmöten besluta om att frågan ska avgöras via medlemsomröstning(ar) bland avdelningens medlemmar.

 

© 2010 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 16 maj 2010.