Ladugårdsförmännens Riksförbund

Optimism och framtidstro på ombudsmötet

I anslutning till LR:s Finlandskryssning den 24 till 26 april har föreningen hållit ombudsmöte. Ombudsmötet är vår förenings högsta beslutande organ och hålles vart tredje år. Förutom förbundsstyrelse och valda ombud från de olika lokalavdelningarna deltog även många av de "vanliga" medlemmar som följt med på kryssningen i diskussionerna. I nr 3/2001 av Ladugårdsförmannen finns närmare detaljer om såväl dessa diskussioner som om övriga aktiviteter på och i anslutning till kryssningen.

Bortsett från de förväntningar som vi alla hade på själva kryssningen var det nog många av oss som var ganska bekymrade inför ombudsmötet. I det hektiska tidevarv vi nu lever i vet vi ju alla att svenskt föreningsliv en företeelse som är stadd i tillbakagång. Samhällsklimatet, Internet och andra nya företeelser konkurrerar på ett helt annat sätt en tidigare om medlemmarnas tid. Naturligt nog är inte denna allmänna tendens mindre uttalad inom den snabbt krympande lantbrukssektorn och vi har många exempel på lantbruksanknutna föreningar som kämpar i motvind.

Många idéer att studera för den nya framtidskommittén

Mot denna dystra bakgrund kom framtidsfrågorna att få en central roll på ombudsmötet. Visst finns det även inom LR flera lokalavdelningar som har problem med bristande intresse och engagemang; i vissa fall stora problem. Men, allt eftersom diskussionerna fortskred, kunde vi glädjande nog konstatera att många avdelningar fungerar mycket bra när allt kommer omkring. Här kan t.ex avdelning 12 Värmland nämnas som ett gott exempel på en aktiv klubb som dessutom får en majoritet av medlemmarna med sig på olika aktiviteter.

Ja den antydan till pessimism som inledningsvis satte sin prägel på ombudsmötet förbyttes som sagt snart nog i optimism. Idéerna flödade, erfarenheter utbyttes och flera intressanta förslag på lösningar för de mindre aktiva avdelningarna kom fram. Årliga riksträffar, gemensamma aktiviteter över avdelningsgränserna och ökat samarbete med koklubbarna var några idéer. Särskilda tjejträffar föreslogs också, liksom behovet av att då och då byta ut de vanliga gårdsbesöken mot helt "ko-fria" aktiviteter, med mera. De idéer som inte kan genomföras direkt kommer den nyinrättade framtidskommittén, bestående av representanter för såväl förbundsstyrelse som lokalavdelningarna, att studera närmare.

Förbjud export av slaktdjur

Utöver framtidsfrågorna, den trevliga samvaron på båten och de intressanta studiebesöken (ett stort tack till vår sponsor Finska Foder) antog även ombudsmötet två uttalanden. Det ena hade anknytning till den akuta bristen på djurskötare och det andra gick ut på att export av levande slaktdjur skall förbjudas. Se närmare detaljer om dessa uttalanden här.

Per E. Falk

 

© 2005 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 1 januari 2005.