Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

DAGORDNING 

för Ladugårdsförmännens Riksförbunds 6:e stämma i Strängnäs 2022-05-12
Förbundets 93:e verksamhetsår.

 1. Öppnande.

 2. Upprättande av röstlängd.

 3. a. Val av mötesordförande. 
  b. Val av mötessekreterare.

 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.

 5. Godkännande av kallelse.

 6. Godkännande av dagordning.

 7. Kort redogörelse av närvarande avdelningar om vilka aktiviteter de haft sedan senaste stämman.

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019-2021.

 9. Uppföljning av föregående stämmas motioner.

 10. Ekonomisk redovisning 2019-2021.

 11. Revisorernas berättelse.

 12. Ansvarsfrihet för styrelsen.

 13. Motioner.

 14. Fastställande av medlemsavgift.

 15. Fastställande av arvoden.

 16. Val:
  a) ordförande.
  b) ledamöter till styrelsen.
  c) styrelsesuppleanter
  d) revisorer
  e) revisorsuppleanter
  f) tidningskommitté
  g) valberedning.

 17. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman

 18. Firmatecknare.

 19. Övriga frågor.

 20. Nästa stämma.

 21. Ev. utmärkelser.

 22. Avslutning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pkt 13 Motioner: 

Motion från Avd 9 Västergötlands styrelse

Styrelsen i Avd 9 anser att förbundets hemsida bör moderniseras och göras mer aktuell, samt att fler medlemmar ska ges befogenhet att uppdatera densamma.

Kårtorp, Tibro 2022-02-20

Therese Eriksson
Avdelningsordförande

 

 

© 2022 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 21 april 2022.